Strategiplan

 

Strategiplan 2008 - 2010

STATUS

Regionens 3-årige strategiplan 2008-2010 ble vedtatt på regionstinget 2008. Gjennom en årlig oppdatering av strategiplanen kan endrete forhold og betingelser komme inn i planen hvert år, samtidig som planen hele tiden ligger foran den løpende virksomheten.

Regionen har for tiden 13 medlemsklubber som er registret i Norges Styrkeløftforbund.

I 2008 ble regionens vervekampanjer igangsatt for første gang. 2008-kampanjen resulterte i 14 nye medlemmer, mens 2009-kampanjene ga 27 nye, lisensierte medlemmer.


Medlemmer.............2006........... 2007............2008........... 2009

Vår region ................796............. 711............... 792............ 824

Lisenser .................2006........... 2007............ 2008........... 2009

Hele landet ................513.............554...............618............ 700

Vår region .................130.............117...............124.............146

Vår andel ...............25,3 %.........21,1 %...........20,1 %..........20,9 %

Klubblederkonferansene har fastslått en bred enighet om at støtte til rekrutteringsaktiviteter, tiltak for økt kompetanse i medlemsklubbene og støtte til innkjøp av teknisk utstyr er høyt prioriterte oppgaver for regionen, i tillegg til de basisfunksjoner som er nedfelt i regionens lov.

MÅL

Målet med strategiplan 2008-2010 er:

Økt rekruttering og styrket kompetanse, samt forbedret utstyrsmessig standard og evne til å arrangere stevner i medlemsklubbene.

STRATEGI

Regionens strategi for å nå målene vil være å:

Stimulere til og støtte tiltak i medlemsklubbene, samt gjennomføre egne aktiviteter.

TAKTIKK

Gjennom de taktiske elementene settes strategien ut i praksis. Kortfattet vil regionens taktiske elementer i hovedsak bestå av:

  1. Vervekampanjer og støtte til markedsføringstiltak, særlig rettet mot ungdom.
  2. Kurs eller konferanser for trenere, dommere og ledere.
  3. Ungdoms- og jentesamling, samt regionskamp mot Vestra Sveland.
  4. Økonomisk tilskudd til medlemsklubbene ved innkjøp av teknisk utstyr.
  5. Støtte til gjennomføring av mesterskap innen regionen.

KONTROLL

Regionen vil registrere utviklingen og gi tilbakemelding til medlemsklubbene under veis i prosessen.